Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 05.12.2022

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta (w pełnym wymiarze czasu pracy) do spraw wprowadzania informacji do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych w Zespole Informatyki Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Miejsce pracy: 05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 3

 

 

Czym będziesz się zajmować

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • wprowadza dane (m. in. meldunki, karty informacyjne, decyzje, orzeczenia, postanowienia), rejestruje w systemie KSIP oraz sprawdza i udziela informacji w oparciu
  o policyjne i pozapolicyjne bazy danych w celu dostarczenia ogólnopolskiej informacji funkcjonariuszom Policji,
 • weryfikuje dane na meldunkach o przestępstwie, przestępcach, wykroczeniach pod kątem prawidłowości zapisów, modyfikuje zauważone błędy, uzupełnia brakujące informacje w granicach obowiązujących przepisami w celu zapewnienia spójności danych w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych,
 • weryfikuje rejestracje wprowadzone do KSIP (np. zatrzymani, rejestracja postępowań, przestępstw, rejestracje procesowe, dozory, areszty, wydarzenia, imprezy masowe) w celu zapewnienia spójności danych w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych,
 • realizuje zadania lokalnego administratora merytorycznego KSIP i CEL w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji systemów, zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych,
 • sporządza wnioski o nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień do policyjnych
  i pozapolicyjnych baz danych użytkownikom jednostek i komórek organizacyjnych. Weryfikuje przydzielone uprawnienia. Prowadzi centralną ewidencję uprawnień
  i upoważnień w celu zapewnienia zgodności wprowadzanych danych do policyjnych baz danych,
 • wykonuje czynności zlecone przez inne komórki organizacyjne – sprawdzenia w PESEL, CEPIK, Regon, KRS w celu dostarczenia informacji,
 • sprawdza zdarzenia podobne i przestępców oraz pojazdy po niepełnych danych dla celów rozpoznania policyjnego,
 • archiwizuje dane informatyczne w celu przekazania do składnicy akt zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

Kogo poszukujemy

 

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze informatycznym lub powyżej 4 lat
  w administracji
 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze informatycznym lub powyżej 4 lat
  w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne”
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • zdolność analitycznego myślenia

 

Co oferujemy

 

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu-złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

 

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze
 • budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów
 • na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
 • brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

 • Oświadczenie podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty
  i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze
  3 585,39 zł wynikające z mnożnika 1,7645 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-214 w godz. 8.00 – 16.00.
 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy.

 

 

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
  powyżej 1 roku w obszarze informatycznym lub powyżej 4 lat w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. powyżej 2 lat w obszarze informatycznym lub powyżej
  4 lat w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 16.12.2022 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Powrót na górę strony