Aktualności

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 13.09.2023

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko technika w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

 

Stanowisko: TECHNIK

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie dowodów rzeczowych na stan Magazynu Dowodów Rzeczowych

 • przekazywanie dowodów rzeczowych do właściwych podmiotów np. Sądów, Prokuratur, Urzędów Skarbowych lub innych jednostek Policji

 • realizacja poleceń w zakresie dyspozycji co do dalszego toku przechowywania bądź postępowania z dowodami rzeczowymi wynikająca z wydanych postanowień, zarządzeń lub wyroków sądowych

 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów dowodów rzeczowych i udzielanie sprawozdań do jednostek nadrzędnych

 • uzupełnianie danych w aplikacji e-RCDŚ w zakresie dowodów rzeczowych

 • archiwizacja dokumentacji w zakresie sporządzania spisów zawartości teczek, spisów akt przekazanych do składnicy akt komendy

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • umiejętność interpretacji przepisów

 • odpowiedzialność

 • rzetelność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe

 • 1 rok doświadczenia w pracy o podobnym charakterze

 • prawo jazdy kat. B

 • samodzielność

 • znajomość przepisów i procedur

 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne”

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa i nie był/ła współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 rok doświadczenia w pracy
  o podobnym charakterze
  (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • kopia prawa jazdy kat. B lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Warunki pracy :

 • praca administracyjno-biurowa
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 • pomieszczenia Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego znajdują się na 3 piętrze i w pomieszczeniach na poziomie -1
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie: http://bip.piaseczno.kpp.policja.gov.pl/237/doste/32848,Deklaracja-dostepnosci.html

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesłać do 25.09.2023

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów :

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno; bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „ Oferta pracy – technik WDŚ”

 

W formie elektronicznej poprzez :

1 ) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ( e-PUAP)

2) Pocztę elektroniczną na adres e-mail : komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

UWAGA: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej
(w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj.

do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie).

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.

 

Powrót na górę strony