Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc tłumacza języka migowego

Data publikacji 16.03.2016

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy  administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

              Osoby uprawnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

              Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona,  która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

              Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną.

 

Kontakt z urzędem:

 

 

Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,

adres poczty elektronicznej: kancelaria@ksp.policja.gov.pl

nr faks: (22) 603 85 16

 

lub

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

adres poczty elektronicznej:  oficer.prasowy.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

nr faks: (22) 60 45 207

 

 

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

1.     imię i nazwisko;

2.    adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

3.    sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

4.    określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już   rozpoczętą);

5.      wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

6.      wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

          Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.

 

 

Załączniki do strony

 
 
 
 

Powrót na górę strony