Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant  Powiatowy Policji w Piasecznie podlega Komendantowi Stołecznemu Policji.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant  Powiatowy Policji w Piasecznie jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Komisariatu Policji w Górze Kalwarii, Komisariatu Policji w Konstancinie - Jeziornie, Komisariatu Policji w Lesznowoli, Komisariatu Policji w Tarczynie, Posterunku Policji w Prażmowie, Posterunku Policji w Zalesiu Górnym.

Koordynuje funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Komisariatu Policji w Górze Kalwarii, Komisariatu Policji w Konstancinie - Jeziornie, Komisariatu Policji w Lesznowoli, Komisariatu Policji w Tarczynie, Posterunku Policji w Prażmowie, Posterunku Policji w Zalesiu Górnym.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie podejmuje decyzje w sprawach:

 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w Komendzie Powiatowej Policji;
 • tworzenia lub likwidacji Komisariatów i Posterunków Policji;
 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w podległych Komisariatach i Posterunkach Policji.

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz podległego  Komisariatu Policji w Górze Kalwarii, Komisariatu Policji w Konstancinie - Jeziornie, Komisariatu Policji w Lesznowoli, Komisariatu Policji w Tarczynie, Posterunku Policji w Prażmowie, Posterunku Policji w Zalesiu Górnym.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie:

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i
  instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze rejonu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze rejonu,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 1. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez Komisariaty i Posterunki Policji nadzorowane przez Komendanta Powiatowego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia
 2. realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń
 3. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 4. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach.

W Komendzie Powiatowej Policji prowadzony jest serwis internetowy  "KPP w Piasecznie", na którym znajdziesz informacje o innych jednostakch Policji w powiecie piaseczyńskim.

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Komisariat Policji w Górze Kalwarii

Komisariat Policji w Konstancinie - Jeziornie

Komisariat Policji w Lesznowoli

Komisariat Policji w Tarczynie

Posterunek Policji w Prażmowie

Posterunek Policji w Zalesiu Górnym

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie znajduje się przy ul. Kościelnej 3 w Piasecznie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Powrót na górę strony