Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

sekretariat: tel. 47 72-45-215

 

Kierownictwo wydziału:

Naczelnik Wydziału – podinsp. Jacek Dobrowolski

tel. 47 72-45-226

Zastępca Naczelnika – kom. Jarosław Brzeziński

tel.: 47 72-45-274


 

Wydział Kryminalny realizuje zadania Komendy w zakresie inicjowania i prowadzenia działań operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych mających na celu rozpoznawanie, zwalczanie przestępczości przeciwko kryminalnej, między innymi przez:

 1. ujawnianie i wykrywanie sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, przestępstw samochodowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

 2. wspieranie działań operacyjno – rozpoznawczych jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw przeciwko przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, przestępstw samochodowych oraz narkotykowych;

 3. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;

 4. podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami masowymi i sportowymi;

 5. gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizę pod katem typowania osób i zdarzeń;

 6. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;

 7. dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w bazach danych: Krajowego Systemu Iinformacyjnego Policji, zwanego dalej "KSIP", Krajowego Centrum Informacji Kryminalnaych , zwanego dalej "KCIK" oraz pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi: Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotów Gospodarki Narodowej "REGON", zwanego dalej "REGON", Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL", Centralnej Ewidencji Pojzadów, zwanej dalej "CEP", Centralnej Ewidencji Kierowców, zwanej dalej "CEK", systemie "POBYT", udostępnianych w Pakietowych Systemach Transmisji Danych, zwanych dalej "PSTD";

 8. przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców

 9. realizację czynności wobec osób, których życie, zdrowie i wolnośći są realnie zagrożone czynami przestępczymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 10. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów właściwych komórek organizacyjnych Komendy;

 11. archiwizację i ewidencję dokumnetacji będacej podstawą do sprawdzeń i rejestracji  w KSIP, KCIK oraz pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi: REGON, PESEL, CEP, CEK, POBYT udostępnianych w PSTD;

 12. odnajdywanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz osób zaginionych oraz ustalanie tożsamości NN osób i zwłok, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

 13. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania  Komendanta Stołecznego Policji;

 14. koordynowanie czynności związanych z planowaniem i organizacją pracy właściwych komórek organizacyjnych Komendy, w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi zdarzeń o charakterze kryminalnym;

 15. stałą współpracę z Sądami, Prokuraturą, instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami poza policyjnymi zmierzającą do ograniczenia przestępczości i zjawisk im towarzyszących".

Powrót na górę strony