Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

sekretariat: tel. 47 72-45-223, 47 72-45-295

Kierownictwo wydziału:

Naczelnik Wydziału – asp. szt. Marcin Płoński

tel. 47 72-45-233

Zastępca Naczelnika Wydziału – podkom. Paweł Kreczmański

tel. 47 72-45-299

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego –

tel. 47 72-45-229

Kierownik Ogniwa ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii – asp. Ewelina Falkiewicz

tel. 47 72-45-235

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – st. asp. Piotr Alwas

tel. 47 72-45-294

Jednoosobowe stanowisko ds. profilaktyki społecznej - mł. asp. Wioletta Domagała

tel. 47-72-45-234


 

Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy, między innymi przez:

 1. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, obchodowych, interwencyjnych i ochronnych oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;

 2. organizowanie, wykonywanie, nadzór i kontrolę działań Komendy w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej oraz nadzór merytoryczny w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;

 3. prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy, w tym osób nieletnich, a także identyfikację osób i zwłok oraz bieżącą współpracę w tym zakresie z komórką organizacyjną właściwą do spraw kryminalnych Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;

 4. bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie oraz na podstawie sporządzanych analiz opracowywanie zintegrowanego planu dyslokacji służb;

 5. organizowanie, wykonywanie i nadzór działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi na obszarze powiatu pruszkowskiego, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

 6. organizację współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu piaseczyńskiego instytucjami i organizacjami;

 7. współpracę z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich
  i nieletnich;

 8. wykonywanie wybranych czynności wynikających z ustawy o broni i amunicji;

 9. organizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 w zakresie problematyki prewencji;

 10. opracowywanie procedur diagnozowania zagrożeń i ich monitorowania, gromadzenia danych o tych, które występują na terenie powiatu piaseczyńskiego;

 11. bieżącą analizę w zakresie skuteczności realizowanych przedsięwzięć prewencyjnych oraz związanych z tym oczekiwań społecznych;

 12. opracowywanie informacji i analiz na temat zjawisk patologii społecznej oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich;

 13. wykonywanie czynności na rzecz uprawnionych organów w zakresie przewidzianym przepisami prawa;

 14. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, współpracę w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;

 15. współdziałanie z komórką organizacyjną właściwą do spraw prasowo – informacyjnych Komendy w zakresie informowania opinii publicznej, za pośrednictwem mediów,
  o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu piaseczyńskiego;

 16. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczych i operacyjnych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich;

 17. ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją;

 18. bieżącą współpracę z sądami rodzinnymi, w tym w szczególności przekazywanie do sądów rodzinnych informacji i materiałów w sprawach nieletnich wskazujących na wszczęcie postępowania opiekuńczego lub wyjaśniającego;

 19. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych tj. narkomanii, bezdomności, żebractwa alkoholizmu i innych uzależnień;

 20. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, sprawdzenia realizacji zadań osób wykonujących zadania w zakresie postępowań w sprawach nieletnich i patologii
  w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;

 21. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach, w tym dotyczących cudzoziemców.

 22. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

Powrót na górę strony