Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

sekretariat: tel. 47 72-45-204

 

Kierownictwo wydziału:

Naczelnik Wydziału – asp. szt. Leszek Barkowski

tel. 47 72-45-240

Zastępca Naczelnika –  asp. Łukasz Gregorek

tel.: 47 72-45-272


 

W korespondencji kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej: komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl należy wskazać:

 • imię i nazwisko,

 • dokładny adres zamieszkania

 • dokładny opis sprawy

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa
i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

 

W przypadku projektów organizacji ruchu drogowego należy wskazać sposób odbioru (osobisty w siedzibie wydziału, bądź drogą pocztową)

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz.46).

Zgłaszanie wypadków, kolizji i interwencji: tel. 112, 997


 

Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania Komendy, między innymi przez:

 1. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie również w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym;

 2. realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz udział w zabezpieczeniu procesowym śladów i dowodów;

 3. edukację mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 4. koordynowanie i prowadzenie na terenie powiatu piaseczyńskiego działań w ramach międzynarodowych, ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno – porządkowych, jak również realizację zadań na trasach centralnie koordynowanych;

 5. organizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 w zakresie problematyki ruchu drogowego;

 6. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

 7. organizowanie, wykonywanie i nadzór działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym oraz współdziałanie na obszarze powiatu
  z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych oraz przestępstw kryminalnych i gospodarczych;

 8. współpracę w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz z mediami celem budowania społecznego zaufania i akceptacji dla działań Policji ruchu drogowego;

 9. współpracę z właściwymi organami i instytucjami odpowiedzialnymi za stan i utrzymanie dróg, prowadzenie kontroli oznakowania pionowego i poziomego oraz występowanie z wnioskami o zmianę stałej organizacji ruchu poprawiającej stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 10. analizowanie zdarzeń drogowych, określanie obszarów zagrożeń i miejsc niebezpiecznych;

 11. dokonywanie okresowych analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wyników pracy policjantów;

 12. opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu na drogach powiatu piaseczyńskiego;

 13. uzgadnianie z właściwym miejscowo komendantem Straży Miejskiej (Gminnej) miejsca i czasu wykonywania przez strażników miejskich czynności z zakresu ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojazdach urządzeń rejestrujących;

 14. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i sąsiednimi jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

Powrót na górę strony