Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

sekretariat: tel. 47 72-45-211, (22) 750-24-63

 

Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału – kom. Hubert Niedek

tel. 47 72-45-238

p.o. Zastępcy Naczelnika -  asp. szt. Emilia Orzechowska                      

tel.: 47 72-45-298


 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie inicjowania i prowadzenia działań dochodzeniowo – śledczych mających na celu rozpoznawanie, zwalczanie przestępczości kryminalnej, między innymi przez:

 1. ujawnianie i wykrywanie sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, przestępstw samochodowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii poprzez prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, przestępstwa samochodowe oraz narkotykowe na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z obowiązującym katalogiem przestępstw podlegających właściwości rzeczowej komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji i jednostek Policji funkcjonujących  na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

 2. wykonywanie czynności procesowych na miejscu zaistniałego przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia;

 3. wspieranie czynności dochodzeniowo – śledczych jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw  przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, przestępstw samochodowych oraz narkotykowych;

 4. stosowanie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych unormowań wynikających z przepsiu art. 355 k.p.k., instytucji mediacji i trybu przyspieszonego;

 5. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;

 6. dokonywanie sprawdzeń i ustaleń w bazach KSIP, KCIK, Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ) oraz pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi: REGON, PESEL,CEP,CEK,POBYT udostępnianych w PSTD;

 7. przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;

 8. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

 9. nadzór i koordynację przedsięwzięć podejmowanych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa  w § 8 ust. 1, w zakresie wykonywanych czynności procesowych;

 10. stałą współpracę z Sądami, Prokuraturą, instytucjami państwowymi, samorzadowymi oraz organizacjami pozapolicyjnymi zmierzającą do ograniczenia przestępczości i zjawisk im towarzyszących;

 11. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych, ich ewidencjonowanie oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem magazynów dowodów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa  w § 8 ust. 1;

 12. kryminalistyczną obsługę oględzin miejsca zdarzenia oraz osób i rzeczy w celu procesowego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych oraz sporządzanie dokumentacji techniczno - poglądowej z wykonywanych czynności;

 13. nadzór nad właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 8 ust. 1, w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów oraz dowodów rzeczowych;

 14. wykonywanie zadań wynikających z bieżącej obsługi informatycznej komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, w których mowa w § 8 ust. 1;

 15. wprowadzanie danych przekazywanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa § 8 ust. 1, do KSIP".

Powrót na górę strony